Entreprenadrätt

Med entreprenad menar man ett bygg- och anläggnings- och installationsarbete. En beställare anlitar en entreprenör för ett sådant arbete. Beställaren ska betala entreprenören, och entreprenören ska utföra det arbete åt beställaren som man kommit överens om. Entreprenadrätt, eller entreprenadjuridik, är en del av byggjuridik.

I Sverige saknas det i princip lagstiftning som styr entreprenadrätten. Jordabalken reglerar fastigheter och köplagen reglerar lös egendom. Men ingen lag reglerar entreprenadavtal och avtalsförhållandet mellan parterna i det. För att lösa detta har branschen själva kommit överens om sk Allmänna bestämmelser, en typ av standardavtal, som syftar till att fungera som en ”lag” inom branschen. Härtill är avtalslagen tillämplig och allmänna avtalsrättsliga principer eftersom det styr hur ett avtal kommer till.

Avtalsrätten = finns det ett giltigt avtal mellan parterna?

Avtalsinnehållet = standardavtalen mm

Entreprenadjuridiska allmänna bestämmelser

Entreprenad- och upphandlingsformer

Det finns två entreprenadformer. Nämligen utförandeentreprenad och totalentreprenad. Här till finns ett antal upphandlingsformer inom utförandeentreprenaden. De vanligaste upphandlingsformerna är generalentreprenad, delad entreprenad och samordnad entreprenad.

Entreprenadformen beskriver i huvudsak om det är beställaren eller entreprenören som ansvarar för projekteringen och har funktionsansvaret. Vid en utförandeentreprenad är det beställaren som har funktionsansvar och ansvarar för projekteringen. Entreprenören svarar bara för utförandet. Vid en totalentreprenad har beställaren lagt över funktionsansvar och projekteringen på entreprenören. Därmed har entreprenören åtagit sig både projektering och utförande. Vid en utförandeentreprenad används standardavtalet AB 04 och vid en totalentreprenad ABT 06.

Upphandlingsformen beskriver i huvudsak hur entreprenören och eller underentreprenörerna upphandlas (köps in) och vilka parter som har avtal med vem. Det har också betydelse för att förstå vilket standardavtal som ska användas mellan parterna.

  • Generalentreprenör – GE
  • Totalentreprenör – TE
  • Underentreprenör – UE
  • AB 04
  • ABT 06
  • ABK

Denna artikel är faktagranskad av entreprenadjuristen

Lämna ett svar