Bostadsarrende – vad är det?

Bostadsarrende – vad är det? Bostadsarrende är en arrendeform som regleras i jordabalken. Bostadsarrende är det när arrendatorn mot betalning arrenderar jord (mark) av jordägaren (fastighetsägaren) för att bygga eller behålla eget, eller för närstående, bostadshus på den arrenderade marken. Jordägaren upplåter alltså marken så att arrendatorn kan nyttja den för bostadshus.

För att det ska vara fråga om bostadsarrende får inte jordägaren vara ägare av både fastigheten och bostadshuset – då är det i stället fråga om hyra, och inte arrende. Med andra ord behöver arrendatorn vara ägare av bostadshuset. Det kallas normalt för byggnad på ofri grund eller byggnad på annans mark.

Bostadsarrende exempel

Fritidshus och fritidsbebyggelse är vanligast att bostadsarrende används och gäller för.

Bostadshus

För att det ska vara fråga om bostadsarrende är ”bostadshus” centralt. Ett bostadshus får inte vara alltför ”enkelt” såsom exv en sjöbod. Då är det inte fråga om bostadsarrende utan snarare om lägenhetsarrende.

Bostadshuset måste vara ett hus som arrendatorn själv använder för permanentbostad eller exv fritidsbostad. Det får inte vara ett hyreshus som i första hand hyrs ut.

Avtal om bostadsarrende

Avtal om bostadsarrende ska alltid vara skriftligt. Annars är det inte giltigt. Även ändringar och tillägg som ev tillkommer under avtalstiden ska vara skriftligt för att vara giltigt.

Avtalet måste innebära att arrendatorn betalar för arrendet. Om jordägaren upplåter mark gratis är det alltså inte fråga om något bostadsarrende.

Arrendetid

Avtal om bostadsarrende ska vara på viss tid. Minst fem år eller för arrendatorns livstid.

Kan juridisk person vara arrendator vid bostadsarrende?

En juridisk person kan inte vara arrendator av bostadsarrende. Orsaken är att den juridiska personen inte anses ha någon bostad. Ett lägenhetsarrende skulle däremot kunna fungera.

Bostadsarrende och besittningsskydd

Lämna ett svar