Avtalsrätt

Avtalsrätt är ett av de absolut vanligaste rättsområden man kommer i kontakt med. Oavsett om man är privatperson eller företag. Varje dag ingår människor och företag olika avtal. Det kan handla om att ingå avtal för att anlita en konsult till företaget eller när att köpa en dricka i kiosken.

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter där man ömsesidigt reglerar ex rättigheter och skyldigheter mellan varandra. Till exempel att parten A ska betala parten B 5000 kr mot att parten B överlåter sin cykel till parten A.

En viktig avtalsrättslig princip är Pacta sunt servanda vilket betyder att avtal skall hållas.

Vem får avtala?

Fysiska personer och juridiska personer har som huvudregel rättshandlingsförmåga. Rättshandlingsförmåga innebär att man kan rättshandla som att t. ex ingå avtal. Alla med rättshandlingsförmåga, fysiska och juridiska personer, får sluta överenskommelser – avtala – och ingå bindande avtal.

Trots att alla i princip kan ingå avtal finns det undantag då man saknar rättshandlingsförmåga. Saknar man rättshandlingsförmåga kan man inte sluta bindande avtal. I följande fall saknas rättshandlingsförmåga:

  • Omyndig – om man inte har fyllt 18 år räknas man som omyndig enligt föräldrabalken. Då saknar man rättshandlingsförmåga och får inte rättshandla som att exv ingå avtal (finns dock undantag från 16 år),
  • Förvaltarskap – om man står under förvaltarskap
  • I konkurs
  • Psykiskt sjuk

Vad får man avtala om?

I Sverige råder avtalsfrihet. Principen avtalsfrihet är en inom avtalsrätten mycket viktig princip. Avtalsfriheten innebär att vi, fysiska och juridiska personer, näst intill kan avtala om vad som helst. Undantag i denna frihet att kunna avtala om vad som helst finns trots allt. Särskilt genom inskränkningar i form av tvingande lagstiftning som till exempel olika konsumenträttsliga lagar.

Vad reglerar avtalsrätten?

Avtalsrätten styrs först och främst av avtalslagen. Det är en av våra äldsta lagar, den tillkom 1915. Avtalslagen, och avtalsrätten, reglerar framförallt frågeställningar som t. ex om parterna överhuvudtaget har ingått ett avtal? dfdd

Hur ingås avtal?

I Sverige ingås avtal som huvudregel genom anbud-acceptmodellen. Det innebär alltså att en part lämnar ett anbud och den andra parten ska acceptera – därmed sluts ett bindande avtal.

Andra sätt att ingå avtal är exempelvis genom konkludent handlande.

Hur kan man komma ifrån ett avtal?

Principen pacta sunt servanda är viktig. Dvs att ett ingånget avtal skall hållas. Har man ingått ett avtal finns ingen ”ångerfrist”. Däremot finns det vissa möjligheter att komma ifrån ett avtal om man t. ex har blivit lurad, utsatt för ocker

Avtalsinnehåll

Att tänka på när du ska ingå avtal

Resurser

Här kan du lära dig mer om avtalsrättsliga ord och begrepp

Ladda ner gratis avtalsrättsliga mallar

Viktiga avtalsrättsliga lagar och bestämmelser

  • Avtalslagen

Lämna ett svar