Arbetsrätt

Arbetsrätt är det rättsområde som behandlar regler kring arbetsförhållanden – rättigheter, skyldigheter, prestationer – mellan bland annat arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer m fl.

Inom arbetsrätten brukar man dela upp den i två områden, nämligen den individuella arbetsrätten och den kollektiva arbetsrätten (se nedan).

Arbetsgivare (AG)

En arbetsgivare (AG) är den part som tillhandahåller arbete. En av de viktigaste skyldigheterna arbetsgivaren har inom anställningsförhållandet gentemot arbetstagaren är att betala ut ersättning

Arbetstagare (AT)

Anställningsavtal

Individuella arbetsrätten

Kollektiva arbetsrätten

Arbetstagarorganisation

Arbetsgivarorganisation

Viktiga arbetsrättsliga lagar och bestämmelser

Lämna ett svar